หน้าแรก ข่าววันทรงชัย ขอฝากข่าวประชาสัมพันธ์

ขอฝากข่าวประชาสัมพันธ์

664

ด้วยข้อบังคับสมาคมกีฬาไทยแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ หมวดที่ ๗ บทเฉพาะกาล ข้อ ๕๐ “ให้สมาชิกของสมาคมประเภทสมาชิกสามัญที่เป็นบุคคลทั่วไปมีสถานภาพเป็นสมาชิกของสมาคมตามข้อบังคับฉบับนี้จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖” เพื่อไม่ให้สถานภาพของสมาชิกพ้นไปตามข้อบังคับของสมาคม จึงขอให้สมาชิกสามัญเร่งดำเนินการสมัครสมาชิกสามัญสมาคม ประจำปี ๒๕๕๖ โดยให้คุณสมบัติเป็นไปตามข้อบังคับสมาคม ข้อที่ ๑๐ ทั้งนี้ให้ยื่นใบสมัครต่อเลขาธิการสมาคม หรือสำนักงานสมาคม เพื่อคณะกรรมการบริหารสมาคมจะได้พิจารณาตาอสถานภาพสมาชิกต่อไป

และขอเชิญชวนชมรม / สโมสรต่างๆ ที่มีการดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับกีฬาไทย ได้แก่ กระบี่-กระบอง มวยไทย ดาบไทย ตะกร้อลอดห่วง หมากกระดาน ว่าวไทย เรือยาวประเพณีไทย และกีฬาพื้นบ้านชนิดอื่นๆ สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมาคมกีฬาไทยแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่ออนุรักษ์ ส่งเสริม และเผยแพร่กีฬาที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติให้คงอยู่สืบไป

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.thai-sports.org

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ : ๐๘๖ ๗๗๖ ๑๒๕๒

E-mail : [email protected]