Home ข่าววันทรงชัย ขอแสดงความยินดีกับ นายทรงชัย รัตนสุบรรณ เนื่องในโอกาสได้รับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์

ขอแสดงความยินดีกับ นายทรงชัย รัตนสุบรรณ เนื่องในโอกาสได้รับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์

1421

ขอแสดงความยินดีกับ นายทรงชัย รัตนสุบรรณ เนื่องในโอกาสได้รับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ จาก มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ประจำปีการศึกษา 2557