Home ข่าววันทรงชัย คารวะท่านองคมนตรี พิจิตร

คารวะท่านองคมนตรี พิจิตร

654

เมื่อวันที่  5  มกราคม  2555  โปรโมเตอร์มหาชน  ทรงชัย  รัตนสุบรรณ  เดินทางไปคารวะและขอพร  พลเอก  พิจิตร  กุลละวณิชย์  เนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่